Regulamin jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów

Definicje


 1. SERWIS  – portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży wyłącznie produktów cyfrowych funkcjonujący pod adresem internetowym www.haden.pl, prowadzony przez Administratora.
 2. ADMINISTRATOR  – firma Haden Bogdan Markiewicz zarejestrowana w Polsce, Szczecin ul. Metalowa 26a/10, NIP: 955-121-67-52. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
 3. PRODUKT  – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są pliki cyfrowe, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające pewne subiektywne wymagania postawione przez Administratora.
 4. OSOBA  – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 5. UŻYTKOWNIK  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający
 6. KUPUJĄCY  – Użytkownik dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu.
 7. SPRZEDAJĄCY  – Użytkownik oferujący do sprzedaży Produkty za pośrednictwem Serwisu, który został zaakceptowany przez Administratora od którego otrzymał prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego przez siebie do sprzedaży Produktu.
 8. PROFIL    – strona Użytkownika zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym ofertę wprowadzoną przez Sprzedającego do Serwisu, obraz graficzny przedstawiający Sprzedającego lub inny, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające Serwis.
 9. KONTO  – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 10. SPRZEDAŻ  – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

 

 

Postanowienia ogólne


 1. Każda osoba zanim zacznie korzystać z Serwisu znajdującego się pod adresem Haden.pl powinna bardzo dokładnie i uważnie przeczytać Regulamin, który precyzyjnie określa warunki i sposób korzystania z Serwisu Haden.pl.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z chwilą rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie oraz dodatkowymi warunkami dostępnymi przez hiperłącza.
 4. Umowa ta ma zastosowanie, bez ograniczeń, wobec wszystkich osób  korzystających z Serwisu niezależnie od tego czy są użytkownikami, klientami, dostawcami, współpracownikami, sprzedawcami czy też kupującymi oraz wobec innych materiałów i usług dostępnych w Serwisie.
 5. Umowa zawarta jest na czas nieograniczony
 6. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Jeżeli Użytkownik chce odstąpić od umowy powinien wysłać taką informację e-mailem korzystając z formularza kontaktowego
 7. Administrator prowadzi serwis,  który łączy sprzedających i kupujących. Umożliwia  wszystkim użytkownikom, którzy przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie, sprzedaż  oraz zakup produktów cyfrowych, w postaci plików do pobrania,  oferowanych w Serwisie.
 8. Z usług znajdujących się w Serwisie  mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18. rok życia i mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i wszystkie informacje które poda podczas rejestracji i umieści w swoim profilu są dokładne i zgodne z prawdą.
 9. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z Serwisu pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który ma co najmniej 18 lat i który ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania osób nad którymi sprawuje opiekę.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania produktów oraz sklepów i kont tych Użytkowników, którzy nie spełniają wytycznych zawartych w Regulaminie bez bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika oraz w przypadku gdy uzna, że oferowane Produkty nie przedstawiają akceptowanej przez Administratora wartości.

 

 

Rejestracja


 1. Osoba rejestrując się w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i następnie potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu udostępnionych przez Administratora, w tym do zamieszczenia i sprzedaży Produktów.
 4. W przypadku rejestracji Sprzedawcy,  który występuje  jako osoba fizyczna, prowadząca  działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Sprzedawca  po dokonaniu rejestracji musi uzupełnić, w swoim Profilu, nazwę (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP.
 5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu.
 7. Użytkownik nie może sprzedać ani przenieść własności swojego konta w Serwisie na inną Osobę.
 8. Jeżeli Użytkownik dokonuje rejestracji jako podmiot gospodarczy oświadcza i gwarantuje, że ma wszelkie uprawnienia do zaciągania zobowiązań wobec tego podmiotu.
 9. Nazwa Użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Serwisu powinno być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Każdy Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia  hasła.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Administratora w przypadku nieuprawnionego użycia hasła lub jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik oświadcza również, że Administrator nie może i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złego zabezpieczenia hasła przez Użytkownika.
 11. Administrator może zablokować konta Użytkownika, który narusza postanowienia Polityki Serwisu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu braku dostępu do Serwisu  oraz utraty ewentualnych zysków. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Polityki Serwisu.
 12. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, dostęp do Serwisu zostanie zablokowany na stałe i nie będzie możliwe odblokowanie Konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowań z powodu braku dostępu.
 13. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 14. Administrator może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 15. Odmowa rejestracji  lub zablokowanie konta Użytkownika skutkuje brakiem  dostępu do  Panelu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.
 16. Administrator może usuwać niepotwierdzone lub nieaktywne Konta.

 

 

 Produkty Zakazane


W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować do sprzedaży Produktów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.

Lista zakazanych Produktów:

 1. Produkty zawierające rażące treści pornograficzne
 2. Produkty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
 3. Produkty zawierające treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne produkty, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 5. Produkty podrobione (tzw. podróbki)
 6. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane
 7. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware
 8. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje
 9. Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych.
 10. Dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach
 11. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami
 12. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail)
 13. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów
 14. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Serwisem

 

 

Czynności zabronione


 1. Niedozwolone jest oferowanie w Serwisie produktów innych niż cyfrowe w postaci plików do pobrania.
 2. Treści publikowane przez Użytkowników w ofertach oraz w Profilu nie mogą zawierać:
  – linków prowadzących do konkurencyjnych serwisów
  – linków partnerskich
  – informacji  zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem
  – adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Administratora
  – informacji będących reklamą dowolnych produktów, usług lub innych serwisów
  – informacji o  promocjach lub konkursach, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu
 3. Zabronione jest:
  – wysyłania do innych użytkowników spamu,  łańcuszków lub innych niechcianych e-maili.
  – wysyłania do innych użytkowników wszelkiego rodzaju wirusów
  – korzystania z Serwisu w celu  akwizycji
  – podszywanie się pod inną osobę
  – zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu
  – korzystania z Serwisu, aby przekierować użytkowników do innych usług lub stron www  w celu  zakupu towarów na tych stronach
  – zbieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym nazw kont, z Serwisu

 

 

Prawa autorskie


 1. Oferując do sprzedaży Produkty Sprzedający niniejszym oświadcza i zapewnia, iż w stosunku do Produktów, jak również wszelkich utworów w nich się zawierających na mocy stosownych umów i/lub porozumień, dysponuje, w rozumieniu Ustawy, pełnią praw autorskich oraz praw pokrewnych, w tym praw producenta i artysty wykonawcy.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń Sprzedawcy, o których mowa, Administrator ma prawo usunąć Produkt z Serwisu. Po usunięciu wątpliwości, poinformuje Sprzedawcę o możliwości ponownego umieszczenia Produktu w Serwisie. Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora w związku z usunięciem Produktu.
 3. Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora jeżeli będzie podejrzewał, że oferowane Produkty pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się, że w przypadku roszczeń osób trzecich a w szczególności z tytułu praw autorskich, pokrewnych lub zależnych do Produktu lub innych roszczeń cywilnoprawnych, zwolni niezwłocznie Administratora z odpowiedzialności. Przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny a w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zwolni Administratora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, oraz że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Administratora, zwróci jemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 5. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.

 

 

Opis Produktów


 1.  Aby wystawić Produkt w Serwisie, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności aby opis był zgodny z prawdą. Każdy wystawiony Produkt powinien być opatrzony minimum 1 zdjęciem, o wymiarach 900×760, pikseli przedstawiającym Produkt lub jego wizualizację.  Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje, dotyczące produktu, umieszczane w opisie muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 2. Opis Produktu powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów.
 3. Opis Produktu musi odnosić się wyłącznie do sprzedawanego Produktu. Opis nie może być reklamą ani żadnym sposobem promocji towarów lub usług oferowanych poza Serwisem, nie może zachęcać do komunikacji między Użytkownikami nie może także służyć do organizowania konkursów.
 4. Opis ani tytuł oferowanego do sprzedaży Produktu nie może zawierać możliwości sprzedaży Produktu poza Serwisem (w żadnej formie), nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.
 5. W opisie i tytule zabronione jest stosowanie słów kluczowych, które mogą wskazywać na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Administratora. Opis i tytuł musi być prosty i zrozumiały dla Kupujących.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia produktu lub zmiany/edycji opisów oraz tytułów jeżeli uzna, że ich forma i/lub zawartość narusza postanowienia Regulaminu.
 7. Umieszczając Produkt w Serwisie Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Produktem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 8. Produkt należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Produktu. Niedozwolone jest mieszczanie Produktu w nieodpowiedniej kategorii. Jeżeli Sprzedawca nie znajdzie odpowiedniej kategorii powinien poinformować  o tym Administratora.
 9. W opisach ani tytułach nie wolno stosować Elementów HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Produktu, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym Produktem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.

 

 

Opłaty, ceny, faktury


 1. Założenie konta oraz korzystanie ze strony i komunikacja z innymi użytkownikami poprzez serwis jest bezpłatne.
 2. Dodawanie, publikacja w Serwisie i edycja  produktów przez Użytkowników jest bezpłatne.
 3. Administrator  pobiera tylko jedna opłatę, prowizję od ceny każdego sprzedanego Produktu. Prowizja wynosi  30%.
 4. Prowizja pobierana jest  z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Kupujących.
 5. Ceny Produktów oferowanych w Serwisie są cenami brutto czyli zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 6. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedającym zlecane jest jeden raz w miesiącu, do siódmego dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc na konto Sprzedawcy.
 7. Minimalna kwota do wypłaty to 150 zł.
 8. Każdy Sprzedawca powinien udostępnić Administratorowi informacje, o koncie bankowym lub PayPal (adres e-mail), umożliwiające rozliczenie należności .
 9. Na życzenie Sprzedającego Administrator wystawi fakturę VAT za pobraną prowizję, którą prześle,w formacie PDF, na adres e-mail Sprzedawcy.
 10. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Sprzedawcę jest przesłanie wszystkich aktualnych danych niezbędnych do wystawienia faktury
 11. Faktura wystawiona zostanie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

 

Odpowiedzialność administratora


 1. Administrator  nie jest bezpośrednio zaangażowany w transakcje pomiędzy  Sprzedawcą i Kupującym, nie będzie stroną ani nie będzie monitorował transakcji pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy sprzedający Produkty są niezależnymi podmiotami gospodarczymi i funkcjonują według własnych zasad. W przypadku sporów Kupujący i Sprzedający powinni dołożyć wszelkich starań aby wspólnie znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
 2. Administrator  nie przenosi praw własności ze sprzedającego na kupującego.
 3. Administrator nie może zagwarantować, że użytkownicy podczas rejestracji podali prawdziwe  informację dlatego zachęca do bezpośredniej komunikacji z potencjalnymi partnerami. Użytkownik może także skorzystać z usług innej firmy w celu ustalenia wiarygodności innego Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zamieszczane przez Użytkowników lub osoby spoza Serwisu, takie jak: teksty, dane, informacje, komentarze, grafiki, zdjęcia, linki, profile.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 7. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Produktów  i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 8. Administrator nie może i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złego zabezpieczenia hasła przez Użytkownika.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie oraz  za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych
 13. Administrator ma  prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 14. Administrator nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od wirusów oraz innych szkodliwych  elementów.
 15. Administrator nie  będzie odpowiedzialny za uszkodzenie systemu komputerowego, telefonu komórkowego lub utraty danych w wyniku korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik korzysta  z Serwisu na własne ryzyko
 16. Administrator nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowe oferowane poprzez Serwis przez osoby trzecie.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo, za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub moralne utraty zysków, danych lub inne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ataku hakerów, włamania do Serwisu, wykorzystania danych dostępowych do kont  Użytkowników  oraz danych w nim zawartych.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia ze strony Profilu Użytkownika treści, które są sprzeczne z Regulaminem  lub mają negatywny wpływ na jego wizerunek.

 

 

Reklamacje


 

 1.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

 

Rozwiązanie umowy


 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz potwierdzeniu wypowiedzenia przez Administratora danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
 2. Administrator może rozwiązać umowę, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora
 3. Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora

 

Zwrot zakupionych produktów, odstąpienie od umowy

 


 1. Kupujący może zwrócić zakupiony produkt cyfrowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
 2. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie gdy kliknie w link umożliwiający pobranie zakupionego Produktu i pobierze Produkt na swój nośnik.
 4. Sprzedający dysponuje narzędziami które umożliwiają mu sprawdzenie czy kupiony produkt został pobrany przez Kupującego